sildenfalbestellenvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Toepasselijkheid.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke voortvloeien uit het gebruik van deze website.

2. Door het  aanvragen van uw consult c.q. plaatsen van uw bestelling verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen en hiermee volledig en  zonder

voorbehoud akkoord te gaan.

3. Wij leveren geen producten uit maar zijn slechts intermediair bij het tot stand  brengen van het patiënt/arts/apotheker contact. Middels het plaatsen van een

bestelling verzoekt u aan ons om dit contact tot stand te brengen.

4. De  verstrekkende apotheek en de voorschrijvend arts zijn ten alle tijde  verantwoordelijk voor het factureren van de medicijnen c.q. de medische consulten.

5. De  inhoud van deze website is bedoeld als bron van algemene informatie en als platform waarop patiënten artsen en apothekers met elkaar in contact worden gebracht en is

geenszins bedoeld als medisch advies of anderszins een vervanging van een  medisch consult. Met het gebruik van deze website verklaart u dat dit voor  eigen risico geschiedt en alle

verantwoordelijkheid verband houdende met het  gebruik van deze website bij de gebruiker ligt.

6. Om schade aan uw gezondheid te voorkomen is  het van groot belang om uw huisarts en uw apotheek in te lichten over medicijnen welke u via  deze website aanvraagt en via de apotheek

geleverd krijgt. U verklaart dat u het gebruik van medicijnen welke via deze website worden besteld zelf aan uw eigen arts en apotheker kenbaar maakt. Het is uitdrukkelijk  de

verantwoording van de klant dat het medisch consult naar waarheid wordt ingevuld. In het geval  u twijfelt over het antwoord op een of meerdere vragen, adviseren wij u om  eerst uw

huisarts of specialist te raadplegen alvorens u de aanvraag indient.

7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, levering en facturering van de aangevraagde medicijnen. Elke overeenkomst inzake de levering van geneesmiddelen welke

ontstaat door tussenkomst van deze website is een overeenkomst tussen u en de arts en tussen u en de apotheek.  Het consult en de medicijnen worden  direct door de voorschrijvend arts

c.q. de verstrekkende apotheek in rekening gebracht.

8. Prijsopbouw.

U verklaart  ermee bekend te zijn dat de totaalprijzen zoals vermeld op deze website  zijn

opgebouwd uit:

a.  de prijs  van het medicijn.

b.  apothekerskosten.

c.  kosten voor het artsconsult.

d.  BTW, indien van toepassing.

e.  bemiddelingskosten.

U verklaart zich akkoord met het betalen van bemiddelingskosten ten bedrage van het totaalbedrag  van de bestelling minus de hierboven onder a t/m d genoemde kosten. De

bemiddelingskosten zijn aldus reeds in het totaalbedrag zoals vermeld op de  website inbegrepen.

9. In het geval de arts, bijvoorbeeld om  medische redenen, besluit geen recept uit te schrijven bent u niets  verschuldigd en zullen eventueel reeds in rekening gebrachte kosten direct

(binnen 7 dagen) aan u worden terug betaald.

10. U kunt bij ons  terecht voor vragen over betalingen, levertijden etc.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor transacties welke middels deze website tot stand komen.

Vragen van medische aard worden  door ons niet  beantwoord. Deze worden doorgestuurd naar de apotheek dan wel arts die de vragen rechtstreeks aan u beantwoorden.

11. Wij treden op als factoringbedrijf.  Betalingen van de klant worden geacht te zijn betaald aan de arts, apotheker en aan ons.  Laatst genoemde drie partijen zijn elk  verantwoordelijk voor

hun deel van de transactie (inclusief de eventueel van toepassing zijnde BTW) zijnde respectievelijk de consultkosten, medicijn- en verzendkosten en bemiddelingskosten.  Door het plaatsen

van een bestelling gaat u aldus een transactie aan met de medicijnverstrekkende apotheek.  U gaat akkoord met de voorwaarden onder welke deze apotheek haar producten aflevert.

Deze transactie valt onder de Britse wetgeving.  Alle verstrekkingen worden geacht plaats te vinden in Engeland.

12. De bevestiging welke u ontvangt direct na het plaatsen van een bestelling wordt onder voorbehoud van acceptatie door de arts en de apotheek aan u verzonden. Indien de arts

en/of de apotheker dit nodig acht, kan telefonisch of per email contact met u worden gezocht. In het geval binnen een termijn van 2 weken geen contact met u kan worden

verkregen houden wij het recht voor de bestelling te annuleren.

13. Indien u niet woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk is het uw eigen verantwoordelijkheid dat het bestellen, ontvangen en gebruiken van de medicijnen

overeenkomen met de wetgeving van het land waarin u woonachtig bent. Vanwege regulering door de FDA worden uitdrukkelijk geen medicijnen aan klanten in de Verenigde

Staten verzonden.  Sommige landen zoals Zwitserland kunnen van u importleges, douanekosten en/of  belastingen etc. verlangen.  Deze kosten komen voorrekening van de besteller.  Door

het plaatsen van een bestelling op deze website verklaart u uitdrukkelijk dat u eigenaar wordt van de producten zodra deze de apotheek hebben verlaten.  Middels het bestellen via deze

website vraagt u tevens aan de verstrekkende apotheek het vervoer voor uw rekening en risico te regelen. U importeert zodoende zelf de medicijnen.  De gehele transactie wordt geacht plaats

te hebben gevonden in het Verenigd Koninkrijk.

14. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is echter  in beknopte vorm weergegeven en is niet uitputtend. Ze dienen niet als vervanging

van een consult of behandeling bij uw arts, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden

ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, bijsluiterteksten etc.  op deze website.  Met het gebruik van deze website verklaart u dat dit voor

eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdend met deze website bij u als klant ligt.

15. Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, verkocht of ter inzage gegeven behoudens aan de apotheek en arts die uw bestelling c.q. aanvraag behandelen.

16. Conform de EG richtlijn van 20 mei 1997 worden producten welke de apotheek eenmaal hebben verlaten slechts ter vernietiging terug genomen omdat de apotheek de kwaliteit

ervan niet meer kan garanderen.  Restitutie van geld vindt derhalve niet plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Wij houden ons het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Eventuele gedane betalingen worden in dit geval voor 100% gerestitueerd.

18. Alle  geschillen, van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden  gemaakt

voor de bevoegde rechter in het Verenigd Koninkrijk. Brits recht is van toepassing.

19.  Met het plaatsen van een bestelling meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment hiervan afmelden. Uw persoonsgebonden gegevens en e-mailadres

worden niet verkocht, uitgewisseld of in welke vorm dan ook met derden gedeeld.  Wij delen uw  gegevens uitsluitend met de apotheek en arts.

20. Om de arts in staat te stellen te beslissen of de door u bestelde producten zonder enig risico aan u voorgeschreven kunnen worden, is het essentieel dat de informatie die u door middel

van de medische vragenlijst verstrekt compleet  is.  Middels het plaatsen van een bestelling verklaart u uitdrukkelijk alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.  U verklaart tevens de

gebruiksaanwijzing van het bestelde product te hebben gelezen en volledig te hebben gegrepen voordat u het middel inneemt.

21.  In het geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze voorwaarden, geldt altijd de Engelse versie.

 

General Terms & Conditions.

Applicability.

1. These terms and conditions apply to all agreements arising from the use of this website.

2. By requesting a consultation or placing an order, you agree that you have read, fully understand, and without reservation accept these terms and conditions.

3. We supply no products whatsoever, and acts solely as a facilitator of contact between the patient, doctor and/or pharmacist. By placing an order, you implicitly request us  to establish this contact.  In addition, we collect the sums due to the pharmacy, doctor and us as a result of such contact.

4. The supplying pharmacy and the prescribing doctor are at all times responsible for charging the user for the medicines or consultations.

5. The content of this web site is intended as a source of general information and as a platform for bringing patients, doctors and pharmacists into contact with each other, and in no way is this content intended either as medical advice or as a substitute for a medical consultation.

By using this web site, you agree that you do so at your own risk, and that any and all liability related to the use of this web site rests exclusively with you, the patient.

6. To avoid harm to your health, it is of vital importance that you notify your doctor and pharmacist of the medicines you request via this website and which are supplied to you via the pharmacy.  You agree that you shall notify your own doctor and pharmacist of your use of any medicines that you have ordered via this web site. It is the express responsibility of the patient to enter the information supplied for the medical consultation truthfully. Should you have any doubt whatsoever concerning the answer to one or more questions, we urge you to first consult your family doctor or specialist before submitting the information.

7. We accept no responsibility for the use, supply and billing of the requested medication. Every agreement for the supply of medicines arising via this web site is an agreement between you and either the doctor or the pharmacy. The agreement between you and this webiste is solely for the provision of administration and facilitation services. The consultation and medicines are charged to you directly by the prescribing doctor or the supplying pharmacy.

8. Price structure. You understand and acknowledge that the total prices stated on this website comprise the following elements:

a. The price of the medicine.

b. Pharmacy costs and shipping.

c. Fees for the medical consultation.

d. VAT, if applicable.

e. Facilitation fees.

You agree to the payment of facilitation fees in the amount of the total value of the order minus the sum of the cost elements stated under a through d above. The facilitation fees are therefore already included in the total order value as stated on the web site.

9. In the event that the doctor declines to write a prescription (e.g. for medical reasons), then no charges will be due, and any payments already made will be refunded to you without delay (within 7 days).

10. For any questions related to payment, delivery times, etc., please contact us. We are not responsible for transactions arising from the use of this website. Questions of a medical nature will not be answered by us. These will be forwarded to the pharmacy or doctor who will respond to you directly on your questions.

11. We act in the role of collector of payments. Payments by the patient are deemed to have been paid to the doctor, pharmacist and us. The latter three parties are each responsible for their part of the total transaction, comprising the consultation fees, the medicine and its shipping costs, and facilitation fees, respectively, plus any applicable VAT.

By placing an order, you therefore enter into a transaction with the pharmacy that supplies the medicine. You agree to the terms and conditions under which this pharmacy delivers its products. This transaction is subject to UK law. All deliveries are deemed to take place in the United Kingdom.

12. The order confirmation that you receive after placing an order is subject to acceptance by the doctor and the pharmacy. If considered necessary by the doctor and/or pharmacist, you may be contacted by telephone or e-mail. If contact with you cannot be obtained within 2 weeks, then we reserve the right to cancel the order.

13. If you are not a resident of the United Kingdom, then it is your own responsibility to ensure that it is legal to order, take delivery of and use the medicines under the laws of your country of residence. Due to FDA regulations, no medicines of any kind shall be shipped to customers in the United States of America. Certain countries, e.g. Switzerland, may charge you import duties, customs fees and/or taxes. These costs shall be for account of the ordering party. By placing an order on this website you agree that ownership of the products will move to you as soon as it has left the pharmacy. By ordering through this website you also request the pharmacy to arrange shipment of the products at your risk and expense.  Consequently, you as a customer are importing the ordered products.

14. The information on this web site has been compiled with great care. Nevertheless, the information is presented in summary form and is by no means comprehensive. It is not intended as a substitute for a consultation or treatment by your own doctor, but solely as a source of general information. Neither diagnostic nor therapeutic value may be derived from the provided information. We accept no liability for the effectiveness of the offered products, patient information leaflets etc. on this web site. By using this website, you agree that you do so at your own risk, and that any and all liability arising from the use of this website is entirely for your own account.

15. We will neither provide, nor sell, nor disclose any of your personal information whatsoever to any third parties other than to the pharmacy and/or doctor who will handle your medicine order or request for consultation.

16. In accordance with the EU Directive of 20 May 1997, any product returned to the pharmacy shall be accepted solely for the purpose of destruction, as the pharmacy cannot otherwise guarantee its quality. In such cases therefore, no refund shall be paid except when expressly agreed otherwise.

17. We reserve the right to refuse any order or request without explanation. In such case, any payments made will be refunded in full.

18. All disputes of any nature whatsoever arising from or related to an agreement subject to these terms and conditions shall be submitted to the competent court in the United Kingdom.  British law shall apply.

19. By placing an order you automatically register for our newsletter. You may unsubscribe at any time. Your personal information will be shared solely with the pharmacy and doctor.

20. In order to decide whether the products you order can be prescribed for you, it is essential that the information you provide via the medical questionnaire is complete. By placing an order you expressly agree that you have provided all information truthfully.

21. In the event of any inconsistencies between the Dutch and the English versions of these terms and conditions, the English version shall take precedence.

In addition to the above conditions, the terms and conditions of the suspending pharmacy, as stated here under, apply:

1.            These terms may be varied at any time.

2.            The contents of this web site are directed solely at those who access the site from the UK. Your use of this web site and any purchase by you on this web site of any products is governed by English Law and will be deemed to have taken place in England and subject to the exclusive jurisdiction of the English courts. Risk and title in the products will pass to you when they are despatched by us to you, from the UK, and you acknowledge and agree to be responsible for complying with any restrictions around the receipt and use by you of the products.

3.            To register with and use this site you must be over 18 and the details which you give us must be true. You will be responsible for your use of this site and for your orders so please ensure that you keep your log-in details secure so that no-one else can misuse them.

4.            Pharmacy2U Limited has taken care in the preparation of the content of this web site. To the fullest extent permitted by the law Pharmacy2U Limited disclaims all warranties of any kind with respect to the content of this web site.

5.            Pharmacy2U Limited and its directors or related companies shall not be liable for any losses or claims arising directly or indirectly from use of this web site except that this exclusion of liability does not apply to any damages in connection with death or personal injury caused by the negligence of Pharmacy2U Limited, its directors or employees.

6.            All content of this web site is for information purposes only and is not a substitute for professional medical advice, rather it is designed to support, not replace, the relationship between you and your healthcare providers. You should make sure that you carefully read all product packaging and labels prior to use. If you have, or suspect you may have a health problem you should consult your doctor. Please consult your doctor before taking any new product, particularly if you are already under medical care.

7.            Any links on this web site to other web sites are provided for your interest only and Pharmacy2U Limited has no control over these sites and so no responsibility or liability for their content and the links do not imply any endorsement of content.

8.            If any of these terms are held to be invalid or unenforceable then the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected.

9.            Once an order has been placed, the transaction is processed manually at the premises of Pharmacy2U Ltd by our registered pharmacists who are members of the General Pharmaceutical Council.

10.          This website should be regarded as an invitation to treat. Any order placed by a customer is an offer to purchase, which Pharmacy2U Ltd may accept or decline in its absolute discretion without having to give a reason. A confirmation email is notification that we have received your offer on our website. A contract is deemed to be made at the point of a sale invoice being issued by Pharmacy2U Ltd following checking of orders by a pharmacist.

11.          If you are ordering from outside the UK, it is your responsibility for ensuring that dispensing, receipt and use of the medicine prescribed or purchased complies with your local laws. Risk and title in the products will pass to you when they are despatched by us. Due to FDA regulations, it is our policy not to dispense prescriptions for supply to the USA. Due to changes to Italian law on March 8th 2014, we are no longer able to send prescription only medicines to Italy.

Payment will usually be taken by Pharmacy2U at the time that goods are dispatched (except for payments using Paypal and Google Checkout which are debited to the customer account at the time of placing the order). Where a customer payment is subsequently rejected or returned for any reason, the customer will be responsible for providing prompt alternative means of payment. In the event of default, reasonable collection charges and/or solicitors’ fees will be added to the customer’s account.

12.          EU residents pay the VAT inclusive price. Non-EU/exempt residents pay the exclusive price.

13.          These terms and conditions do not affect your statutory rights as a consumer.

14.          All offers on this site are subject to availability and whilst stocks last.